Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị các trường Đại học, Cao đẳng
 
          Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 154-HD/BTGTW ngày 13/5/2015 về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị cho giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước từ ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2015.

          Khai mạc Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đưa ra những yêu cầu, ý nghĩa của đợt tập huấn hè cho giảng viên Lý luận chính trị và tinh thần chỉ đạo chung của Ban Tuyên Giáo trung ương về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trương các trường Cao đẳng, Đại học.

          Để định hướng cho công tác tuyên truyền trước thềm Đại hội XII của Đảng, PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương- đã trình bày những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Trong chuyên đề này, PGS.TS Phạm Văn Linh đã phân tích rất sâu sắc nội dung 5 thành tố “sự lãnh đạo của Đảng” được thể hiện trong tiêu đề Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại hội XII để đại hội đảng bộ các cấp “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dâ chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Những nội dung khác cũng được PGS.TS Phạm Văn Linh phân tích cho thấy tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và mục tiêu cần hướng đến trong 5 năm tiếp theo (2016 - 2020).

          Hội nghị tập huấn còn vinh dự được GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - trình bày chuyên đề “Tổng kết 30 năm đổi mới” và chuyên đề “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 theo tinh thần triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị và Quy định về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước theo Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị. các chuyên đề do GS.TS Lê Hữu Nghĩa được phân tích thấu đáo, định hướng rất rõ ràng cho công tác tuyên truyền, giảng dạy và nghiên cứu trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

          Trong nhóm các vấn đề cần nắm vững và có những thông tin thực tế vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị, PGS.TS Bùi Tất Thắng – Viện trưởng viện chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư- đã tổng hợp, phân tích tình hình kinh tế xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và Những vấn đề kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và dự báo 6 tháng cuối năm. Trong bài báo cáo, PGS.TS Bùi Tất Thắng đã cho thấy một bức tranh khả quan về kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm: lạm phát thấp; tín dụng, du lịch, đầu tư toàn xã hội tăng trưởng tốt... Các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cũng được đưa ra một cách toàn diện, khả thi.

         Thực hiện Chỉ thị số 03 – TC/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - đã truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đây là chuyên đề gây xúc động mạnh đối với độ ngũ giảng viên làm công tác giáo dục lý luận chính trị. Mỗi giảng viên tự nhận thấy trách nhiệm lớn lao hơn trong thực hiện theo tấm gương đạo đức của Người, đặc biệt cần tuyên truyền tốt tới sinh viên, các lực lượng xã hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tốt hơn.

          Kết thúc đợt tập huấn, Ban tổ chức đánh giá cao về nội dung, chất lượng của đợt tập huấn và ý thức trách nhiêm tham gia đợt tập huấn của đội ngũ giảng viên tới từ các trường Cao đẳng, Đại học.

          Để tiếp thu đầy đủ nội dung của đợt tập huấn hè 2015 cho giảng viên các môn Lý luận chính trị, trường Đại học Tân Trào đã cử đồng chí Trần Thị Mỹ Bình – Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị- tham gia lớp tập huấn tại Đà Nẵng. Những nội dung của đợt tập huấn sẽ được tập huấn lại đầy đủ tới toàn thể giảng viên của Bộ môn.

Giảng viên các trường chụp hình với GS.TS Lê Hữu Nghĩa – Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Giảng viên Đại học Tân Trào cùng các trường chụp hình giao lưu

 

Trần Thị Mỹ Bình