I -CHUẨN ĐẦU RA KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Mathematics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Toán và Vật lý)

Mã ngành: 51140209

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Mathematics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Toán và Tin học)

Mã ngành: 51140209

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ (Physics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Vật lý và Công nghệ)

Mã ngành: 51140211

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC (Chemistry Teacher Education)
(Giảng dạy môn Hóa học và Công nghệ)

Mã ngành: 51140212

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC (Biology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Sinh học và Giáo dục thể chất)

Mã ngành: 51140213

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC (Biology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Sinh học và Công nghệ)

Mã ngành: 51140213

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC (Informatics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Tin học và Công nghệ)

Mã ngành: 51140210

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (Agrotechnology Teacher Education)
Mã ngành: 51140215

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN (Philology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Ngữ văn và Lịch sử)

Mã ngành: 51140217

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN (Philology Teacher Education)
(Giảng dạy môn Ngữ văn và Công tác Đội)

Mã ngành: 51140217

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ (History Teacher Education)
(Giảng dạy môn Lịch sử và Giáo dục công dân)

Mã ngành: 51140218

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (Geography Teacher Education)
(Giảng dạy môn Địa lý và Giáo dục công dân )

Mã ngành: 51140219

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Civics Teacher Education)
(Giảng dạy môn Giáo dục công dân và Địa lý)

Mã ngành: 51140204

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC (Primary School Teacher Education)
Mã ngành: 51140202

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (Early Chilhood Teacher Education)
Mã ngành: 51140201

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

 

II - CHUẨN ĐẦU RA KHỐI NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIẾNG ANH (English Language)
Mã ngành: 51140201
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (Culture Management)
Mã ngành: 51220342
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG (Crop Science)
Mã ngành: 51620110
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Land Management)
Mã ngành: 51850103
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Corporate Accounting)
Mã ngành: 51340301
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP (General Accounting)
Mã ngành: 51340301
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian: 03 năm
 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên