CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (Tourism and travel services management)
Mã ngành: 52340103

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (Culture Management)
Mã ngành: 52310642

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (Social Work)
Mã ngành: 52760101

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC (Primary education)
Mã ngành: 52140202
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (Preschool education)
Mã ngành: 52140201

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CỬ NHÂN VẬT LÝ (Physics)
Chuyên ngành Vật lý - Môi trường

Mã ngành: 52440102

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH VĂN HỌC (Literature)
(Chuyên ngành Văn - Truyền thông)

Mã ngành: 52220330

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG (Crop Sciences)
Mã ngành: 620110

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CHĂN NUÔI (Breed)
Mã ngành : 52620105

Hình thức đào tạo : Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo : Đại học
Thời gian : 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (Environmental Sciences)
Mã ngành: 440301

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Land management)
Mã ngành: 850103

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Mathematics Teacher Education)
Chuyên ngành: Toán học - Vật lý

Mã ngành: 52140209
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC (Biology Teacher Education)
Chuyên ngành: Sinh học - Hóa học

Mã ngành: 52140213
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN (Accounting)
Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp

Mã ngành: 51340301
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 04 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (Agricultural Economy)
Mã ngành: 51340301
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 04 năm
 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên