Danh sách sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (Hệ đào tạo ngoài ngân sách)
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019
(Hệ đào tạo ngoài ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số 819/QĐ-ĐHTTr ngày 8 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Xếp loại

1

Trần Văn Bắc

ĐH Vật lý MT K15-19

Khoa học Cơ bản

Xuất sắc

2

Vũ Thị Thu Hà

ĐH Vật lý MT K15-19

Khoa học Cơ bản

Xuất sắc

3

Bàn Thị Diệp

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

4

Nguyễn Đức Tân

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

5

Nguyễn Văn Hồi

ĐH Văn – TT K15-19

Khoa học Cơ bản

Giỏi

6

Ngọc Thị Hải Yến

ĐH Quản lí Đất đai K15-19

Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Xuất sắc

7

Quan Văn Tiên

ĐH Quản lí Đất đai K15-19

Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Xuất sắc

 

 (Ấn định danh sách gồm có 07 sinh viên)