QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn học phí (kinh phí hỗ trợ đào tạo) cho học sinh, sinh viên hệ chính quy, học kì II, năm học 2014-2015 (bổ sung)
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 
   

 

Số: 800 /QĐ-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

                               

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2015

                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn học phí (kinh phí hỗ trợ đào tạo) cho học sinh, sinh viên

hệ chính quy, học kì II, năm học 2014-2015 (bổ sung)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính và Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thực hiện việc miễn học phí học kỳ II, năm học 2014-2015 đối với học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy (có tên trong danh sách kèm theo).

          Điều 2. Mức miễn và số tháng được miễn học phí đối với các sinh viên có tên tại điều 1 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB-XH.

          Điều 3: Các ông (bà) trưởng các khoa, phòng Kế hoạch - Tài vụ, phòng Công tác HSSV và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

      - Phó HT phụ trách CTHSSV;

      -  Như điều 1,3;

      -  Lưu: CTHSSV, Tài vụ, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Trâm

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC DIỆN MIỄN HỌC PHÍ

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2014 -2015 (bổ sung)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHTTr ngày 11 tháng 5 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

1

Chẳng Minh Khuê

5/10/1995

Tày

Hộ  nghèo

ĐH Văn TT AK1

2

Lê Thị Hà

9/9/1996

Kinh

Con BB

Địa -GDCD K20

3

Ma Văn Viễn

18/5/1990

Tày

Cận nghèo

CĐ QLVHK2

4

Nguyễn Hoàng Sơn

19/8/1996

Kinh

Con TB

CĐ TH BK11

5

Lù Chỉ Hùng

26/11/1994

Nùng

Hộ  nghèo

CĐ TH AK10

6

Nguyễn Thị Đông

1/10/1994

Tày

Cận nghèo

CĐ TH HK9

7

Đào Ngọc Lũy

12/1/1994

Tày

Cận nghèo

CĐ TH IK9

8

Vương Văn Kiên

9/9/1993

Nùng

Hộ  nghèo

CĐ TH IK9

9

Nguyễn Thị Hợi

14/2/1995

Tày

Cận nghèo

TC TH AK12

10

Ma Văn Biểu

6/6/1995

Tày

Hộ  nghèo

TC TH AK12

11

Quân Thị Khiết

29/3/1991

Tày

Cận nghèo; mồ côi

TC TH AK12

12

Chẩu Thị Tuyến

8/8/1995

Tày

Cận nghèo

CĐ QLĐĐ K2

13

Đinh Thùy Linh

9/11/1995

Giấy

Cận nghèo

CĐ MN EK7

14

Trần Thái Giang

23/12/1995

Hoa

Cận nghèo

CĐ MN EK7

15

Hoàng Thị Lan

6/5/1995

Tày

Cận nghèo

CĐ MN EK7

16

Vàng Thị Chúa

16/8/1993

Mông

Hộ  nghèo

CĐ MN EK7

17

Nguyễn Thị Hằng

4/10/1995

Tày

Cận nghèo

CĐ MN EK7

18

Nông Thị Hà

17/10/1995

Tày

Cận nghèo

TC MN AK11

19

Bàn Thị Nhung

26/8/1990

Dao

Cận nghèo

TC MN AK11

20

Lý Thị Tươi

14/6/1995

Hoa

Cận nghèo

TC MN AK11

21

Dương Thị Hạnh

7/3/1994

Tày

Cận nghèo

TC MN AK11

22

Đoàn Thị Thanh Mai

17/2/1995

Cao lan

Cận nghèo

TC MN HK11

 

(Ấn định danh sách có 22 HSSV)