THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên năm 2015
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

 
   


Số 103/TB-CTHSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Tuyên Quang, ngày 15 tháng 1 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên năm 2015

 

                        Kính gửi:   - Lãnh đạo các khoa;

                                           Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước về thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên nhà trường, phòng Công tác HSSV đề nghị lãnh đạo các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai đến tất cả học sinh, sinh viên nội dung hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách  như sau:

- Học sinh, sinh viên đang được hưởng chế độ miễn, giảm học phí  “Đối tượng: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo”.

- Học sinh, sinh viên đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội "Đối tượng: Hộ nghèo" (hưởng mức trợ cấp 100.000đ/tháng).

Các đối tượng trên nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2015 về Phòng Công tác HSSV trước ngày 03/02/2015 (Nộp tập trung theo lớp cho cô Đào Thị Hồng, SĐT 01653.160.095). Nếu học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng trên không nộp bổ sung giấy chứng nhận đúng thời hạn, Phòng CTHSSV sẽ không chịu trách nhiệm khi học sinh, sinh viên không được hưởng miễn, giảm học phí hoặc trợ cấp xã hội năm 2015.

     Thông báo này đăng trên website trường Đại học Tân Trào, địa chỉ daihoctantrao.edu.vn (mục Công tác HSSV).

 

 

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Thu Hà