THÔNG BÁO V/v thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 
   


Số 724/TB-CTHSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Tuyên Quang, ngày 24 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

học tại cơ sở giáo dục đại học

(truy lĩnh năm 2014)

 

 Kính gửi:  - Lãnh đạo các khoa;

                   - Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

 

Căn cứ Quyết định 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ thông tư 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC và thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC;

         Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, nhà trường yêu cầu lãnh đạo các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai đến tất cả sinh viên (thuộc hệ Cao đẳng và Đại học chính quy) nội dung hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách  như sau:

- Đối tượng hưởng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2014; Sinh viên là người khuyết tật, thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2014.

- Mức hỗ trợ: 60% mức lương tối thiểu chung (10 tháng/năm học/sinh viên)

- Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp các giấy tờ sau:

  1. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2014;
  2. Giấy khai sinh (phô tô);
  3. Giấy chứng nhận là người khuyết tật (nếu có)

- Thời gian nhận hồ sơ: trước 11h30 ngày 04/5/2015 (Nộp tập trung theo lớp cho cô Đào Thị Hồng, SĐT 01653.160.095). Nếu sinh viên thuộc các đối tượng trên không nộp bổ sung các giấy tờ đúng thời hạn, Phòng CTHSSV sẽ không chịu trách nhiệm khi sinh viên không được hưởng kinh phí hỗ trợ chi phí học tập truy lĩnh của năm 2014.

         

 

Nơi nhận:

  • Lãnh đạo trường;
  • Như kính gửi;
  • Lưu VT; CTHSSV.

    

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Trần Thị Lệ Thanh