Đăng ký học tín chỉ
 

Học sinh, sinh viên đăng ký học tín chỉ tại cổng đăng ký trực tuyến của Nhà trường với địa chỉ :   http://daotao.daihoctantrao.edu.vn