Cán bộ, đảng viên 2 trung tâm TH-NN & TT-TV học tập chuyên đề
 
Thực hiện Kế hoạch Triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 của chi bộ Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Trung tâm Thông tin – Thư viện. Hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2013, cán bộ, đảng viên 2 Trung tâm đã học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại văn phòng Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

Đồng chí Tạ Văn Ninh – Bí thư chi bộ làm báo cáo viên đã nhiệt tình trao đổi và báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong buổi học, cán bộ, đảng viên hai Trung tâm được học: quan niệm về phong cách và phong cách Hồ Chí Minh, hệ thống và nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống phong cách Hồ Chí Minh trong đó có phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt; cán bộ, đảng viên rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay, sự cần thiết phải rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh. Thực trạng rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung và giải pháp rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh.

Sau buổi học, cán bộ, đảng viên hai Trung tâm phải viết thu hoạch nhận thức về nội dung học tập, sau đó xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện theo chuyên đề đã học.

Lê Anh Nhật