Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

***

Số:10-KH/HSV 

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

--------- 

Căn cứ Kế hoạch số 26 KH/TWHSV ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tân Trào ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào Đại hội Đại biểu toàn quốc  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thông qua các hoạt động giúp sinh viên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, sinh viên.

-Tiếp tục triển khai tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong hội viên, sinh viên; tạo các phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quốc lần thứ XI; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Hội Sinh viên Việt Nam trong sinh viên và xã hội.

2. Yêu cầu

- 100% hội viên tham gia các hoạt động chào mừng.

­- Các hoạt động chào mừng phải được tổ chức chu đáo, thiết thực, tránh hình thức, có sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của nhà trường. 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2017, trong đó cao điểm các hoạt động diễn ra từ 01/12/2017 đến hết tháng 12/2017.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức hoạt động

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của các thế hệ thanh niên Việt Nam gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, của Hội, những tấm gương thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ thông qua bản tin Đoàn-Hội, trang thông tin điện tử, bảng tin.

- Tổ chức sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm với chủ đề “Những chặng đường vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Phát huy trí tuệ của đoàn viên thanh niên, hội viên, sinh viên góp ý xây dựng, hiến kế cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

- Tổ chức tham quan mô hình thực tế về khoa học kỹ thuật sản xuất

- 100% các Liên chi hội đảm nhận, thực hiện 01 công trình, phần việc sinh viên và gắn biển công nhận công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

3. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể

- Tổ chức cuộc thi Hoa khôi sinh viên Đại học Tân Trào 2017.

- Tổ chức giải thi đấu thể thao cấp trường.

4. Công tác tổ chức xây dựng Hội vững mạnh

- Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, sinh viên.

- Bồi dưỡng và phát triển các lớp hội viên, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị cho lớp hội viên mới.

- Lựa chọn, bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu cho Đoàn xem xét kết nạp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Sinh viên trường

- Xây dựng kế hoạch, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo kế hoạch; tổng kết công tác triển khai thực hiện các hoạt động đã đề ra.

- Chỉ đạo, kiểm tra, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

2. Đơn vị trực thuộc Hội

- Triển khai các hoạt động chào mừng theo những nội dung kế hoạch đã triển khai.

- Chuẩn bị các điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương phát động tổ chức.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Báo cáo kết quả thực hiên các hoạt động chào mừng và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động về văn phòng Hội Sinh viên trường trước ngày 01/01/2017, theo địa chỉ Email: nguyenngan12c7yla2016@gmail.com.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Thư Ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tân Trào đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu đã đề ra./. 

Nơi nhận:

- TW HSV Việt Nam (b/c);

- Đảng ủy (b/c);

- Đoàn TN (b/c);

- Đơn vị trực thuộc Hội;

- Lưu VP HSV.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

  Nguyễn Thị Thùy