Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018)
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

***

Số:11-KH/HSV 

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

(9/1/1950 - 9/1/2018)

--------- 

Căn cứ Kế hoạch số: 25 KH/TWHSV ngày 6 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung Uơng Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tân Trào ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên và xã hội về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của sinh viên và xã hội về vai trò quan trọng của sinh viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0

- Thông qua các hoạt động, đẩy mạnh việc triển khai các phong trào “Sinh viên 5 tốt” đồng thời giới thiệu phong trào và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, giải thưởng sao tháng giêng tới các cấp xã hội.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai rộng khắp trong các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường, đảm bảo thiết thực, sáng tạo, hiệu quả.

­- Đảm bảo công tác tuyên truyền suốt thời gian diễn ra các hoạt động, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết tháng 9/1/2018, trong đó cao điểm các hoạt động diễn ra từ 01/12/2017 đến hết tháng 9/1/2018.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tổ chức tuyên truyền tên website Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên.

- Tổ chức sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm với chủ đề “Những chặng đường vẻ vang của Hội Sinh viên Việt Nam”.

- Tổ chức trao giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và giải thưởng cuộc thi “Sinh viên Đại học Tân Trào - Những câu chuyện đẹp”.

- Tổ chức trao giải thưởng Sinh viên nghèo vượt khó năm 2017

- Xây dựng tài liệu về ngày truyền thống Học sinh sinh viên.

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện của sinh viên.

- Tổ chức hội thảo về công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên (12/2017).

- Tổ chức “Ngày hội sáng tạo” , triển lãm các sản phẩm sáng tạo từ các liên chi hội (1/2018)

- Tổ chức các hoạt động xây dựng giảng đường văn minh, Ký túc xá xanh sạch đẹp, bãi để xe văn minh, phòng ở kiểu mẫu (12/2017)

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường tại khuôn viên trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nghèo tại vùng có điều kiện khó khăn (12/2017).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Sinh viên trường

- Xây dựng kế hoạch, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo kế hoạch; tổng kết công tác triển khai thực hiện các hoạt động đã đề ra.

- Chỉ đạo, kiểm tra, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong  hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Đơn vị trực thuộc Hội

- Triển khai các hoạt động chào mừng theo những nội dung kế hoạch đã triển khai.

- Chuẩn bị các điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương phát động tổ chức.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

- Báo cáo kết quả thực hiên các hoạt động chào mừng và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động về văn phòng Hội Sinh viên trường trước ngày 20/01/2017, theo địa chỉ Email: nguyenngan12c7yla2016@gmail.com.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Ban Thư Ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tân Trào đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu đã đề ra./. 

Nơi nhận:

- TW HSV Việt Nam (b/c);

- Đảng ủy (b/c);

- Đoàn TN (b/c);

- Đơn vị trực thuộc Hội;

- Lưu VP HSV.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

  Nguyễn Thị Thùy