Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm