Kế hoạch vận động quyên góp ủng hộ sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:       -KH/HSV

Tuyên Quang, ngày   tháng   năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Vận động quyên góp ủng hộ sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên và được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào xây dựng kế hoạch vận động quyên góp sách và đồ dùng học tập. Cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH

Cặp lá yêu thương”

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-  Nhằm chia sẻ với các em học sinh nghèo còn đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn tại các vùng sâu, vùng xa trên tỉnh Tuyên Quang.

-  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó, tình yêu thương đất nước, con người trong mỗi đoàn viên thanh niên tham gia chia sẻ những khó khăn với đồng bào của mình với phương châm “Lá lành đùm lá rách” “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

-  Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ sinh viên trường Đại học Tân Trào, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ trong phong trào“Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng”.

2. Yêu cầu

- Hội Sinh viên trường truyên truyền, triển khai và vận động sâu rộng trong toàn thể sinh viên trong trường.

- Ban Chấp hành các chi hội đảm bảo phát động chương trình sâu rộng, thông tin chương trình đến được với mỗi  sinh viên trong chi hội mình; gương mẫu tham gia và trực tiếp phát động, tuyên truyền truyền, vận động sinh viên hưởng ứng tham gia chương trình.

III. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG

1. Nội dung vận động

Triển khai phát động quyên góp, vận động ủng hộ các vật phẩm gồm: Vở học sinh chưa sử dụng; Sách, truyện cũ còn nguyên vẹn; Đồ dùng học tập mới hoặc cũ còn có thể sử dụng.

* Lưu ý: Hướng dẫn đóng gói riêng từng loại vật phẩm để Hội Sinh viên trường phân loại và tổng hợp.

2. Đối tượng vận động và chỉ tiêu phấn đấu

-  Đối tượng vận động quyên góp, ủng hộ là toàn thể sinh viên trong toàn trường.

-  Với phương châm lực lượng sinh viên xung kích hưởng ứng tham gia quyên góp, ủng hộ, Ban Thư ký Hội Sinh viên phát động chỉ tiêu phấn đấu mỗi sinh viên tối thiểu 01 bộ vật phẩm nêu trên.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

-  Thời gian phát động quyên góp và tiếp nhận ủng hộ là 01 tháng (từ ngày 15/9/2017 đến  hết ngày 15/10/2017).

-  Thời gian đi trao quà từ lúc tiếp nhận đến trước 20/10/2017.

2. Địa điểm

- Văn phòng Hội Sinh viên trường.

- Liên hệ trực tiếp: Phạm Thị Lê Hương; SĐT: 0974515791.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Xây dựng, ban hành kế hoạch cuộc vận động

2. Đơn vị trực thuộc

- Thông báo rộng rãi cuộc vận động tới các chi hội và sinh viên, khuyến khích, động viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động

-  Ban chấp hành các Liên chi hội là đầu mối tiếp nhận các vật phẩm ủng hộ từ các cá nhân; sau đó tổng hợp, thống kê, đóng gói cẩn thận và gửi đến văn phòng Hội Sinh viên trường.

Trên đây là Kế hoạch vận động quyên góp sách vở và đồ dùng học tập tặng các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Qunag. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường kính mong các cấp ủy Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm quan tâm, tạo mọi điều kiện để Hội Sinh viên trường thực hiện hiệu quả cuộc vận động này .

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ (báo cáo);

- Đoàn thanh niên;

- Đơn vị trực thuộc;

- Website trường;

- Lưu VP. HSV

T/M. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thùy