Kế hoạch về việc tổ chức “Thi đua phòng ở sạch – đẹp” năm 2018
 

HỘI SVVN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

ĐỘI TỰ QUẢN KÝ TÚC XÁ

***

Số: 01/KH-ĐTQ

 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức  “Thi đua phòng ở sạch – đẹp” năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào. Nhằm thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), thúc đẩy sinh viên Ký túc xá nâng cao tinh thần làm chủ, tự quản, học tập, rèn luyện và xây dựng  Ký túc xá “Sạch đẹp, an toàn, văn minh”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Đội tự quản Ký túc xá xây dựng kế hoạch  “Thi đua phòng ở sạch - đẹp” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 87 năm ngày thành lập  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thúc đẩy SV nội trú nâng cao tinh thần làm chủ, tự quản, học tập, rèn luyện và xây dựng KNT “Sạch đẹp, an toàn, văn minh”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Yêu cầu

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội tự quản và Ban quản lý Ký túc xá

- Chương trình phải được tổ chức với nội dung cụ thể, thiết thực, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo được sự quan tâm của sinh viên, Đoàn – Hội.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để hạn chế tối đa sự lợi dụng danh nghĩa chương trình của các đối tượng xấu.

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Toàn thể sinh viên đang ở nội trú tại Ký túc xá của trường Đại học Tân Trào.

III. THỜI GIAN, XẾP LOẠI, QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Thời gian: Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 26/03/2018

2. Các tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn phòng ở sạch – đẹp                   70 điểm
- Tiêu chuẩn văn minh                                       12 điểm
- Tiêu chuẩn an toàn                                          10 điểm
- Tiêu chuẩn tham gia các phong trào              8 điểm

3. Kết quả xếp loại: Tổng 100 điểm

- Đạt từ 91 điểm đến 100 điểm                      Loại xuất sắc
- Đạt từ 81 điểm đến 90 điểm                         Loại tốt
- Đạt từ 61 điểm đến 79 điểm                         Loại khá
- Đạt từ 50 điểm đến 60 điểm                         Loại trung bình
- Dưới 50 điểm                                                   Không đạt yêu cầu

4. Quy trình chấm điểm

- Bước 1: Ban tổ chức chấm đột xuất 2 lần/tuần chấm điểm chéo giữa các phòng, tầng.

- Bước 2: Hàng tuần Đội tự quản tổ chức sơ kết bình chọn phòng ở sạch – đẹp, kiểu mẫu đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các phòng không đạt yêu cầu.

- Bước 3: Công bố kết quả thi đua phòng ở sạch – đẹp, kiểu mẫu.

- Bước 4: Tổng kết và trao phần thưởng cho phòng ở sạch – đẹp, kiểu mẫu loại xuất sắc, loại tốt của năm 2018.

IV. THÀNH LẬP BAN CHẤM ĐIỂM

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy: Chủ tịch Hội Sinh viên                   - Trưởng ban

- Đ/c Lê Văn Thi: Đội Trưởng Đội tự quản                           - Phó ban

- Đ/c Tướng Thị Nhung: Đại học Tiểu học CK3                  - Uỷ viên

- Đ/c Hoàng Thị Biên: Đại học Tiểu học CK3                      - Uỷ viên                                                       

- Đ/c Nguyễn Quốc Khánh: Đại học Tiểu học CK3             - Uỷ viên      

V. KHEN THƯỞNG

- Đạt loại Xuất sắc: 150. 000 đồng tiền mặt và giấy chứng nhận phòng ở sạch đẹp đạt loại xuất sắc của Hội Sinh viên trường.

- Đạt loại Tốt: 100. 000 đồng và  giấy chứng nhận phòng ở sạch đẹp đạt loại tốt của Hội Sinh viên trường.                          

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đội tự quản Ký túc xá

- Xây dựng kế hoạch, trình Hội Sinh viên trường;

- Tổ chức triển khai kế hoạch tới toàn thể sinh viên.

- Báo cáo kết quả, đề nghị khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho phòng ở sạch – đẹp nhất trong đợt thi đua.

2. Trưởng tầng, trưởng phòng

- Triển khai nội dung kế hoạch;

- Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tích cực giữ gìn vệ sinh phòng ở, thực hiện đúng nội quy của Ký túc xá đề ra.

3. Sinh viên

Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Nơi nhận:                               

- HSV trường(b/c);      

- Các trưởng tầng, trưởng phòng (t/h);

- Sinh viên Ký túc xá :

- Lưu: HSV.                

TM. ĐỘI TỰ QUẢN KÝ TÚC XÁ

ĐỘI TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Văn Thi

 

 

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN PHÒNG SẠCH ĐẸP