Quyết định trao tặng danh hiệu ''Sinh viên 5 tốt'' và ''Tập thể Sinh viên 5 tốt'' cấp Trung ương năm 2018
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây