Thông báo về việc tổ chức lớp học Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn - Hội
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

***

Số: 5/TB-HSV

 

Tuyên Quang, ngày 8 tháng 3 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp học Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn - Hội

 

Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cho toàn thể cán bộ Đoàn - Hội Sinh viên của Đoàn - Hội trường Đại học Tân Trào; Đồng thời đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển của nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào thông báo đến toàn thể cán bộ Đoàn - Hội trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn - Hội trường, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ Đoàn - Hội Sinh viên trong trường

2. Phụ trách nội dung và quản lý lớp học: CLB Tiếng Anh, Chánh VP HSV.

3. Chương trình học: Tiếng anh giao tiếp.

4. Thời gian, địa điểm: Vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Khai giảng 8h30 ngày 11/3/2018. Cụ thể :

-Thời gian:

+ Sáng : Khoa Mầm Non, Khoa Tiểu học.

+ Chiều : Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Nông lâm, Khoa Kinh tế.

- Thời lượng: 4 tiết/ buổi.

- Phòng học: 202 nhà C- Trường ĐH Tân Trào

5. Học phí: Sinh viên không phải nộp học phí tham dự khóa bồi dưỡng.

6. Thủ tục đăng kí:

 Các lớp trưởng lập danh sách sinh viên tham gia học và gửi về cho đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Ngân - Lớp ĐH Mầm non K3 (SĐT: 01662470836) , email: nguyenthithuyngan22998@gmail.com.

 Nơi nhận:

- Đoàn TN;

- BCH HSV;

- Đơn vị trực thuộc Hội;

- Lưu VP.                                                             

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

 CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Thị Thùy

 

Mẫu phiếu đăng ký vui lòng tải FIle đính kèm