KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

- Đề cương bài giảng Giáo dục hòa nhập Đại học

+ Đề cương chi tiết Giáo dục hòa nhập Đại học

+ Chương 1

+ Chương 2

+ Chương 3

+ Chương 4

+ Chương 5

+ Chương 6

- Đề cương bài giảng Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

- Đề cương bài giảng Phương pháp giáo dục thể chất

- Đề cương bài giảng  Tâm lý Trẻ Em

- Đề cương bài giảng môn Lí luận và Phương pháp tạo hình-ĐH

- Đề cương bài giảng Phương pháp Toán

- Đề cương bài giảng Sinh lý trẻ em (ĐHMN)

- Đề cương Giáo dục Mầm non 2

- Giáo án Giao tiếp hệ đại học

- Giáo án hệ Đại học (CQ)

- Giáo án Lí luận và Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc

- Giáo án Tâm lý học trẻ em 2 (ĐHCQ)

- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

- Đề cương Bài giảng - Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội

+ Đề cương chi tiết Đại học, Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội (3 tín chỉ)

+ Chương 1

+ Chương 2

+ Chương 3

+ Chương 4

+ Chương 5

+ Chương 6

- Giáo án Phương pháp dạy học Toán 1

+ Chương 1.Một số vấn đề về dạy học toán ở tiểu học

+ Chương 2. Một số hình thức và phương pháp dạy học

+ Chương 3. Một số hình thức và phương pháp đánh giá

+ Chương 4. Sử dụng thiết bị dạy học

+ Chương 5. Lập kế hoạch dạy học

- Đề cương bài giảng - Ngôn  ngữ đại cương

- Đề cương bài giảng – Toán học 1

- Đề cương bài giảng – Phương pháp dạy học toán

- Đề cương bài giảng - Mở rộng các tập hợp số

- Đề cương bài giảng – Toán học 2

- Giáo án - Tiếng Việt thực hành Đại học (2 tín chỉ)

- Giáo án - Tiếng Việt thực hành Đại học

- Giáo án – Văn (Hệ Đại học)

- Giáo án – Văn học

- Giáo án – Xác suất thông kê

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

- Đề cương bài giảng - Lý luận dạy học vật lý đại học

KHOA KINH TẾ _ QUẢN TRỊ KINH DOANH

- Giáo án Kinh tế quốc tế

- Chương 1- Nhập môn QTKD

- Chương 2- Kinh doanh

- Chương 3- Môi trường kinh doanh

- Chương 4- Hiệu quả kinh doanh

- Chương 5- Khái lược về QTKD

- Chương 6- Nhà quản trị

- Chương 7- Ra quyết định quản trị

KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

- Bài giảng  - Công nghệ môi trường

- Bài giảng - Xử lý nước thải  bệnh viện

- Giáo án -  Bản đồ học (Hệ Đại học)

- Giáo án - Phương pháp nghiên cứu và thống kê môi trường

TIẾNG ANH

- Đề cương bài giảng - Tiếng Anh 3 - Hệ Đại học

- Giáo án Tiếng Anh 3 - Hệ Đại học

- Đề cương bài giảng - Tiếng Anh 3 - Life

- Đề cương bài giảng - Tiếng Anh 3

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên