Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học chuyên ngành Luật học
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:  19 /ĐHTTr-ĐT

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ

đại học vừa làm vừa học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày  02  tháng 03  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học

Chuyên ngành: Luật học

                                

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn

         

Căn cứ văn bản số 189/ĐHV-GDTX ngày 13/02/2017 của Trường Đại học Vinh về việc liên kết tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học.

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Luật học.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành của Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian đào tạo: Từ 4 - 5 năm.

4. Thời gian tuyển sinh/Địa điểm mở lớp dự kiến

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi trước ngày 30/4/2017.

- Thời gian thi: Dự kiến tháng 5 năm 2017.

- Địa điểm học: tỉnh Tuyên Quang.

Trường Đai học Tân Trào rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào - Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0273.892.012 hoặc 0916549990 (đ/c Ba).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT, TH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức