Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tân Trào là bộ môn được thành lập từ những năm đầu tiên thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, sau khi đổi tên thành Trường Cao đẳng Tuyên Quang. Được thành lập tháng 10 năm 2013 theo Quyết định 1605/QĐ – HT của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào. Cùng với việc thành lập các khoa, các bộ môn khác, Khoa Giáo dục Mầm non chính thức được thành lập và hoạt động theo mô hình các khoa trong trường đại học. Việc thành lập Khoa Giáo dục Mầm non đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Giáo dục Mầm non trong nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội.....

Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non

Chiều ngày 04/09/2015, Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đang công tác tại Khoa Giáo dục Mầm non. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA GIÁO DỤC MẦM NON – BM NGHỆ THUẬT

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Đảng ủy trường ĐHTT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 02 ...