Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 08/09/2017, Chi bộ khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Tân Trào tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Khoa Giáo dục Tiểu học Với “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì đề cao việc học tập đạo đức cánh mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đôi với giáo dục, nâng cao ý chí chiến đấu và đạo ...