Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1332/QĐ-TCCT ngày 02/12/2011 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang nay là Đại học Tân Trào, thực hiện chức năng giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng, Đại học theo kế hoạch đào tạo của trường, gắn với chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành (kế toán, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh…); nghiên cứu khoa học ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.