Một nội dung học tập của học sinh lớp 11 tại Australia - Sự khác biệt về đào tạo kỹ năng cho học sinh phổ thông
 
Chương trình học tập của học sinh phổ thông hiện nay của Việt Nam vẫn chủ yếu là các nội dung kiến thức của khoa học cơ bản (Toán, lý, hóa, văn, ...) việc chú ý đến bồi dưỡng kỹ năng, sự quan sát và nhìn nhận về một vấn đề xã hội còn đang là một thách thức lớn, kể cả với sinh viên đại học.

      Xin giới thiệu với các bạn một bài viết ngắn (trong nội dung học tập chính khóa - bài viết đạt 19/20 điểm) của một học sinh lớp 11 ở Úc về một vấn đề xã hội, cách nhìn nhận và quan điểm cá nhân về việc quản lý cây cần sa tại Úc. Vấn đề đặt ra cho chúng ta về hướng đào tạo các kỹ năng đối với các học sinh phổ thông tương lai của Trường phổ thông liên cấp thuộc ĐHTT. Xin đọc trong file:    /media/files/Presentation-6-2018.docx

BBT