Thông báo tổ chức hội thảo khoa học ''Chương trình đào tạo giáo viên do trường Đại học Tân Trào xây dựng từ góc nhìn thực tiễn''