Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học ''Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giáo dục mầm non hiện nay''