Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:  2072 /TB - ĐHTTr 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  28  tháng 10 năm 2015

                                                                   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN

 

Kính gửi:...............................................................................

 

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng nghiệp vụ; Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN.

1. Đối tượng tuyển sinh

Cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các trường TCCN và các cá nhân có nhu cầu trở thành giáo viên trong các trường TCCN chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Chương trình và kinh phí học tập

- Chương trình: 25 tín chỉ, trong đó 21 tín chỉ bắt buộc, 04 tín chỉ tự chọn.

  • Kinh phí học tập toàn khóa:  2.300.000đ/học viên/khóa học

3. Hồ sơ:

- Bản sao bằng tốt nghiệp (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học);

  • Bản sao giấy chứng minh nhân dân;
  • Bản sao quyết định hoặc hợp đồng tuyển dụng (nếu có);
  • 02 ảnh 3x4.

4. Thời gian khai giảng và hình thức học:

- Thời gian khai giảng: Dự kiến cuối tháng 11/2015.

- Hình thức học tập: Học các ngày cuối tuần (T7, CN).

5. Địa điểm đăng ký và học: Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trường Đại học Tân Trào.

6. Thời gian nộp hồ sơ:  Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 19/11/2015

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ

(P.311- Nhà A) - Trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang;

Tel: 0273.890.556 hoặc

Email: trungtamdtkn@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục (phối hợp);

- Lưu: VT, TTĐTKN&BDNV

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Khải Hoàn

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành theo Thông tư sô 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/03/2013

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp

4

45

30

120

2

Giáo dục học nghề nghiệp

3

30

30

90

3

Tổ chức và quản lí quá trình dạy học

3

30

30

90

4

Phương pháp và kỹ năng dạy học

4

45

30

120

5

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

15

30

60

6

Giao tiếp và ứng xử sư phạm

2

15

30

60

7

Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học

2

15

30

60

8

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

2

15

30

60

9

Thực tập sư phạm

3

0

90

90

 

Tổng cộng

25

210

330

750