Thông báo về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" năm 2017
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2017

Số: 607/HĐCS-TTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Tuyên Quang, ngày   18   tháng   10   năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Nhà trường

 

Thực hiện Văn bản số: 500/ĐHTTr-TCCT ngày 16/8/2016 của Trường Đại học Tân Trào về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" năm 2017.

Hội đồng cở sở xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" năm 2017 nhận được 03 hồ sơ của 03 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" gồm các ông () như sau:

1. Ông Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào;

2. Ông Khổng Chí Nguyện - Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Tân Trào;

3. Bà Bùi Thị Mai Anh - Phó trưởng Ban Xây dựng chương trình đào tạo Trường Đại học Tân Trào.

Sau thời gian thẩm định hồ sơ Tổ Thư ký của Hội đồng kết luận và bào cáo Hội đồng 03 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".

Hội đồng cơ sở có ý kiến như sau:

- Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai và lấy ý kiến phản hồi của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, nhân viên, học sinh - sinh viên (đối với đơi vị có học sinh - sinh viên) đối với 03 cá nhân có tên như trên và các tiêu chuẩn đề nghị tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính Phủ; tổng hợp ý kiến (nếu có) gửi về Tổ Thư ký của Hội đồng (qua bà Cái Thị Lan Hương) trước ngày 30/10/2016.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định./.

  Nơi nhận:

- Như trên; (Thực hiện)

- Lưu: VT - TH (H30b).

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Tệp đính kèm:

 - Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính Phủ;

 - Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" năm 2007.