QUYẾT ĐỊNH Về việc chi trả Học bổng khuyến khích học tập (hệ trong ngân sách) Học kỳ II, Năm học 2014 - 2015
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............./QĐ-ĐHTTr                     

        

  Tuyên Quang, ngày........ tháng 7 năm 2015

 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả Học bổng khuyến khích học tập (hệ trong ngân sách)

Học kỳ II, Năm học 2014 - 2015

 

 
 

             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         

          - Căn cứ quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường Đại học;

          - Căn cứ Quyết định số  42/2007/QĐ-GDĐT ngày13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          - Căn cứ biên bản phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2015 về việc xét duyệt HBKK học tập học kì II, năm học 2014 - 2015 đối với học sinh sinh viên (trong ngân sách), hệ đào tạo Cao đẳng chính quy khóa học 2012 - 2015,

         

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thực hiện chi trả Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2014-2015 cho 13 sinh viên (trong ngân sách), hệ đào tạo Cao đẳng chính quy khóa học 2012-2015 (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2: Học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 được hưởng HBKKHT học kì II, năm học 2014-2015, thời hạn là 05 tháng theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng các đơn vị công tác, phòng KHTV và các học sinh, sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Danh sách chi tiết xin mời tải về tại đây.

  

 Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Như điều 3 (Th/h);

- Lưu: VT, CT HSSV.

                                                          

        

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 TS. Nguyễn Bá Đức