Thư mời viết bài tham luận Hội thảo cấp Bộ '' Xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp''