CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 207 /QĐ-ĐHTT  ngày 16/01/2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

Xin mời tải về: /media/news/2014/CHUAN-%C4%90AU-RA-(chu%E1%BA%A9n)-2014.doc