Các Quyết định ban hành và các Quy chế, Quy định của Trường Đại học Tân Trào
 

                Ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã ký các Quyết định ban hành các Quy chế, Quy định của Trường Đại học Tân Trào.

               Xem chi tiết tại đây: 

               - Các Quyết định Ban hành các Quy chế:  /media/files/cac-quyet-dinh-ban-hanh-cac-quy-che.rar

               - Các Quy chế: /media/files/C%C3%A1c-quy-ch%E1%BA%BF.rar