THÔNG BÁO Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh lớp Cao học Chính trị học năm 2015
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 185/ĐHTTr-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 26  tháng 01  năm 2015

THÔNG BÁO

Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh lớp Cao học Chính trị học năm 2015              

            

Căn cứ văn bản số 2122/XHNV-ĐT ngày 10/9/2014 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Chính trị học năm 2015;

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Cao học Chính trị học như sau:

1. Ngành tuyển sinh: Chính trị học (Mã số: 60 31 02 01).

2. Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Báo chí, Công tác xã hội, Đông phương học, Khoa học quản lý, Lịch sử, Nhân học, Quốc tế học, Tâm lý học, Thông tin học, Triết học, Xã hội học, Luật học, Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Chính trị), Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Hành chính học, Giáo dục chính trị (hoặc Giáo dục công dân), Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước.

3. Thời gian đào tạo: 2 năm

4. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Tân Trào.

5. Kinh phí đào tạo: Người học tự đóng theo quy định của Nhà nước.

6. Thời gian học bổ túc kiến thức: Dự kiến tháng 3, 4 năm 2015.

7. Hồ sơ đăng ký học bổ túc kiến thức:

- Đơn đăng ký học bổ túc kiến thức (theo mẫu).

- Bản sao công chứng hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

- 2 ảnh 3x4.

- 02 phong bì dán tem ghi địa chỉ của người dự thi.

8. Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Trước ngày 15/02/2015

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào - Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tel: 0273.892.012 hoặc liên hệ trực tiếp đ/c Vũ Thị Khánh Trình theo SĐT: 0978.090.017 để kịp thời bổ sung, đăng ký.

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Các Sở, Ban, Ngành;

- Các cơ quan, đơn vị, DN;

- Lưu VT, ĐT.

Nguyễn Khải Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khải Hoàn