Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Số: 345/ĐHTT-ĐT
V/v Tuyển sinh thạc sĩ của trường Đại học Xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

 

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn

 

Căn cứ Thông báo số 153/TB-ĐHXD-SĐH ngày 30/6/2017 của Trường Đại học Xây dựng về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017:

Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

- Tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Tốt nghiệp đại học ngành gần, hoặc ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Xây dựng.

2. Hình thức tuyển sinh, môn thi

2.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

2.2. Môn thi:

- Ngành Quản lý xây dựng – Quản lý dự án xây dựng; Ngành Quản lý xây dựng – Quản lý đô thị: Môn Toán, Kinh tế xây dựng, Tiếng Anh (tương đương trình độ A2 khung Châu Âu).

3. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

3.1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/8/2017

3.2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 10, 11 và 12 tháng 11 năm 2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 211 nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại: 02073.892.012, hoặc điện thoại di động: 0984597789 (Đ/c Hiệp).

Trường Đại học Tân Trào rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT, TH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức