Thông báo tuyển sinh thạc sĩ ngành Luật học, Công nghệ thông tin đợt 1 năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:  20  /ĐHTT-ĐT

V/v Tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành

Luật học, Công nghệ thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày   02   tháng  3  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

 

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn

 

Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐHV ngày 17/02/2017 của Trường Đại học Vinh về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2017;

Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Tường Đai học Vinh.

2. Hình thức tuyển sinh, môn thi

2.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

2.2. Môn thi:

- Ngành Luật học: Môn Ngoại ngữ, Triết học, Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật.

- Ngành Công nghệ thông tin: Môn Ngoại ngữ, Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

3. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

3.1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/4/2017.

3.2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 19, 20, 21 tháng 5 năm 2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 211 nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại: 0273.892.012, hoặc điện thoại di động: 0916549990 (Đ/c Ba).

Trường Đại học Tân Trào rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT, TH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức