Nghiên cứu sinh Phạm Thị Kiều Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán
 
Ngày 28/09/2017, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nghiên cứu sinh Phạm Thị Kiều Trang đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán với đề tài “Phân tích tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh Luận án đã đạt được một số điểm mới: 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án có những đóng góp tích cực trong việc khái quát hóa các vấn đề lý luận về quản trị công ty, và đưa ra những nhận định về các yếu tố giúp tăng hiệu quả tài chính của công ty cũng như đưa ra những nhận định về các yếu tố thuộc quản trị công ty phù hợp với Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, nghiên cứu về các yếu tố thuộc quản trị công ty và mối quan hệ giữa các yếu tố này với hiệu quả tài chính đã được thực hiện bởi nhiều tác giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nghiên cứu riêng về nhóm cổ đông lớn - yếu tố thuộc quản trị công ty mà được phân chia theo từng đối tượng sở hữu như nhà đầu tư là nhà nước, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư là tư nhân trong nước, nhà đầu tư là thành viên BGĐ thì chưa có nghiên cứu tại Việt Nam và quốc tế thực hiện. Chính vì vậy, việc đề xuất và kiểm định mối quan hệ của nhóm này với hiệu quả tài chính là cần thiết đối với các công ty niêm yết ở Việt Nam hiện nay.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của luận án là bằng chứng thực nghiệm góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn toàn diện hơn về cơ chế quản trị công ty mà cần được áp dụng ở Việt Nam, cụ thể: (1) Nhà nước cần đề cao vai trò của Ban kiểm soát trong các công ty hơn nữa. (2) Với tư cách là cổ đông lớn trong công ty, nhà nước cần tham gia nhiều hơn nữa vào vấn đề quản trị công ty. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của luận án cũng cung cấp bằng chứng thực nhiệm giúp các công ty có thể kịp thời điều chỉnh cơ chế quản trị công ty nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh nói chung và hiệu quả tài chính của công ty nói riêng, cụ thể: (1) các công ty nên có sự tách bạch hai vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành. (2) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong các công ty nên có sự hạn chế. (3) Để hoạt động điều hành công ty một cách hiệu quả thì Ban kiểm soát cần được gia tăng tính độc lập. (4) Các công ty nên gia tăng và đa dạng hoá các cổ đông lớn.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ: 

PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào chúc mừng Tân Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Trang