Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Sáng ngày 21/8/2017, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho toàn bộ Đảng viên trong nhà trường. Đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào trong năm 2017.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban tuyên giáo tỉnh ủy có đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; 
Về phía trường Đại học Tân Trào có TS. Trần Thị Lệ Thanh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng cùng toàn thể Đảng viên trong Nhà trường; 


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thị Lệ Thanh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng ủy trường Đại học Tân Trào thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết; cần chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hiểu sâu và nắm vững những vấn đề cốt lõi và có thêm động lực, niềm tin đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Đảng đi vào cuộc sống.


Thông qua hội nghị này, đảng viên trong toàn nhà trường nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.