Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2017 chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Kỹ thuật Hóa học
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 66 /ĐHTT-ĐT

V/v Tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kỹ thuật Hóa học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, Kỹ thuật Hóa học Đợt 1 năm 2017

 

Kính gửi:.......................................................................................................

Căn cứ Thông báo số 3762/TB-ĐHBK-SĐH ngày 14/9/2016 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017;

Sau khi thống nhất với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017, với các chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kỹ thuật Hóa học như sau:

1. Điều kiện dự thi

1.1. Chuyên ngành Quản lý kinh tế

a. Về văn bằng

- Nhóm 1: Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập khối ngành kinh tế và quản lý.

- Nhóm 2: Tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học tại các trường công lập và tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học ngoài công lập khối ngành kinh tế và quản lý.

- Nhóm 3: Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập các ngành khác với khối kinh tế và quản lý.

- Nhóm 4: Tốt nghiệp đại học hệ VLVH tại các trường đại học công lập và chính quy tại các trường ngoài công lập các ngành khác với khối kinh tế và quản lý (trừ ngành ngoại ngữ).

b. Về kinh nghiệm làm việc

- Nhóm 1: Nếu thí sinh có học lực loại trung bình, phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

- Nhóm 2, 3, và 4: Thí sinh phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.

- Thí sinh thuộc nhóm 3, 4 phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển đầu vào.

1.2. Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học

a. Về văn bằng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học (Cử nhân/Kỹ sư) các ngành sau: Hóa học, Kỹ thuật hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa phân tích, Hóa Dược, Hóa lý thuyết), Môi trường, Sinh học - Thực phẩm, Vật liệu...

b. Về kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu về thời gian công tác.

2. Hồ sơ dự thi

+ Đơn đăng ký dự thi (Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 12/9/2016 trên mục Tuyển sinh tại địa chỉ website http://hust.edu.vn  hoặc http://sdh.hust.edu.vn sau khi hoàn thành Đăng ký dự thi thì in Đơn đăng ký dự thi);

+ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm học tập và các Chứng chỉ đã bổ sung kiến thức (nếu có). Thí sinh học liên thông phải nộp Bằng và Bảng điểm các bậc học trước đại học. Thí sinh đăng ký dự thi theo văn bằng 2 phải nộp Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm học tập của văn bằng 1. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn Bản xác nhận văn bằng đại học của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

+ Sơ yếu lý lịch có ảnh giáp lai, có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;

+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe (của Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm Y tế ĐH Bách Khoa Hà Nội);

+ 01 ảnh hồ sơ cỡ 3 x 4 cm

+ Các giấy tờ khác (nếu có): Đơn đề nghị xét miễn thi môn ngoại ngữ (kèm minh chứng là chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật), bằng tốt nghiệp đại học  các chương trình tiên tiến bằng tiếng Anh, bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài...), chứng nhận đối tượng ưu tiên, văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử tham gia khóa đào tạo,....

3. Môn thi, thời gian tuyển sinh:

3.1. Môn thi: Toán cao cấp, Cơ sở chuyên ngành và Tiếng Anh

3.2. Thời gian:

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Phòng 211 – Nhà A), Trường Đại học Tân Trào từ ngày 20/9/2016 đến 15/10/2016;

- Lịch học bổ sung (dự kiến): từ ngày 05/12/2016 đến 15/01/2017;

- Thời gian thi tuyển (dự kiến): từ ngày 17/03/2017 đến 19/3/2017;

Trường Đại học Tân Trào trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 211 – Nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Tel: 0273.892.012; DĐ: 0964. 533. 787)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

(Đã ký)

 TS. Nguyễn Khải Hoàn