Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng 2030
 

Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào đến 2025, định hướng đến 2030 đã được hoàn thiện. Mời toàn thể CBGV&NV Trường ĐHTT xem và góp ý. Mọi ý kiến xin gửi về phòng TCCT để tổng hợp. Nội dung dự thảo xem trong file đính kèm: /media/files/Chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-2025-(F2).rar