Đăng ký tham gia Chi hội Vật lý-Đại học Tân Trào
 

Chi hội Vật lý Trường Đại học Tân Trào trực thuộc Hội Vật lý Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-HVLVN của Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam. Thực hiện theo Điều lệ về hoạt động của Hội, Chi hội Vật lý Đại học Tân Trào thông báo rộng rãi để các thành viên là nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, giáo viên ngành vật lý đăng ký tham gia Chi hội. Mọi quyền lợi và hoạt động cũng như mẫu đăng ký xin xem trong file đính kèm: /media/files/VB-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-ph%E1%BB%91i-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%9F-r%E1%BB%99ng-Chi-h%E1%BB%99i-VL.docx hoặc /media/files/VB-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-ph%E1%BB%91i-h%E1%BB%A3p-m%E1%BB%9F-r%E1%BB%99ng-Chi-h%E1%BB%99i-VL-C%C4%90SP-HG%2CYB%2CLC.docx

                                                                                                                                        Chủ tịch Chi hội

                                                                                                                             UV BCH Hội Vật lý Việt Nam

                                                                                                                             Hiệu trưởng Đại học Tân Trào

                                                                                                                               PGS.TS. Nguyễn Bá Đức