Danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh xét tuyển đặc cách viên chức
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN
ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

CHO THÍ SINH XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC

 

I. Tài liệu phần sát hạch Hiểu biết chung

Luật Viên chức số 58/2012/QH12

Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. Tài liệu phần sách hạch chuyên môn, nghiệp vụ

1. Vị trí xét tuyển làm giảng viên dạy môn Ngữ văn Tiểu học

1. Chương trình đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ chuyên ngành Giáo dục Tiểu học (ban hành theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào).

2. Đề cương chi tiết học phần: Văn học 1

3. Tài liệu phục vụ giảng dạy:

[1] Cao Đức Tiến, Dương Thị Thu Hương (2007), Văn học, Nxb Giáo dục và Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Đăng Mạnh cùng nhóm tác giả (2002), Văn học tập 1, tập 2,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[3] Đỗ Bình Trị, Trần Đình Sử, Văn học (1998),  Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Vị trí xét tuyển làm giảng viên dạy môn Ngữ văn THCS

1. Chương trình đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ ngành Văn học (Chuyên ngành Văn học-Truyền thông) (ban hành theo Quyết định số 1773/QĐ-ĐHTT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào). 

2. Đề cương chi tiết học phần: Ngữ âm tiếng Việt hiện đại

3. Tài liệu phục vụ giảng dạy:

[1] Bùi Minh Toán, Đặng Thị Lanh (2004), Giáo trình Tiếng Việt - Đại cương và Ngữ âm, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội;

[2] Mai Ngọc Chừ, Vũ Đình Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (2000), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội;

[3]  Đặng Thị Lanh, Bùi Minh Toán, Lê Hữu Tỉnh (1999), Tiếng Việt tập 1 (Giáo trình CĐSP hệ Tiểu học), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

3. Vị trí xét tuyển làm giảng viên dạy môn Sinh học

1. Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy theo tín chỉ chuyên ngành Sư phạm Hóa học ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 01/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

2. Đề cương chi tiết học phần: Đại cương phương pháp dạy học Sinh học.

3. Tài liệu phục vụ giảng dạy:

[1] Trần Bá Hoành (chủ biên), Trịnh Nguyên Giao (2007), Đại cương phương pháp dạy học Sinh học (sách dành cho Cao đẳng Sư phạm), Nxb Đại học Sư phạm.

[2] Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao (2000), Phát triển các phương pháp học tập tích cực trong môn Sinh học, Nxb Giáo dục.

[3] Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) (1997), Quá trình dạy - tự học, Nxb Giáo dục.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), Một số vấn đề để đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS (môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ).