Dự thảo các Đề án triển khai thực hiện tại ĐHTT
 

Các dự thảo Đề án Chiến lược phát triển nhà trường, Đề án sửa đổi bổ sung tổ chức bộ máy và hoạt động, Đề án Vị trí việc làm, Đề án tự chủ và Đề án thành lập trường PT liên cấp đã được chỉnh sửa, trân trọng mời các GV và CBNV nhà trường đọc và trao đổi trực tiếp với các đầu mối TrP. TCCT và TrP KHTV để tổng hợp xem xét và bổ sung chỉnh sửa nếu cần thiết. Xem trong các file: /media/files/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c.rar ; /media/files/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-PT.rar ; /media/files/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-t%E1%BB%B1-ch%E1%BB%A7.rar ; /media/files/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-VTVL.rar ; /media/files/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-s%E1%BB%ADa-%C4%91%E1%BB%95i-TCBM%26H%C4%90.rar

Ban soạn thảo Đề án.