Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang