Hội thảo khoa học quốc tế ''Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên''