Hội thảo khoa học quốc tế ICTER 1 với chủ đề năm 2018 ''Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0''