Kế hoạch hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Số:         /KH-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng  8 năm 2017

                     

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

 

Căn cứ  Công văn số 2506/TL-BTC ngày 19/7/2017 của Bộ Tư pháp về ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017;

Căn cứ Công văn số 695/STP-PBGDPL ngày 10/8/2018 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-ĐHTTr ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017 – 2018,

Trường Đại học Tân Trào xây dựng Kế hoạch hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Hiến pháp và pháp luật; nâng cao  hiểu biết, ý thức, lối sống tôn trọng pháp luật đến toàn thể cán bộ, viên chức và người học trong trường.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, tuyên truyền và học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, viên chức và người học.

2. Yêu cầu

- Việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần các văn bản của Ban tổ chức.

- Thu hút được đầy đủ cán bộ, viên chức và người học tham gia dự thi.

- Đảo đảm đúng thể lệ cuộc thi; tổ chức thi tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng tham gia

- Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên đang công tác và học tập tại trường.

2. Kiến thức cuộc thi

Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về một số văn bản pháp luật trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, một số điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Trọng tâm là các chủ đề:

- Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Pháp luật về đất đai: Quyền, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất; quyền của Nhà nước với đất đai; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Công ước Luật biển 1982: quá trình hình thành, các quy định của UNCLOS 1982 so với các văn bản pháp lý trước đó; nội dung của UNCLOS 1982; việc thực hiện quyền chủ quyền, chủ quyền và quyền tài phán trên biển của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Quốc tế.

3. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm, trực tuyến trên máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet.

- Thí sinh đăng nhập trực tiếp vào website: http://pbgdpl.moj.gov.vn. Để dự thi, thí sinh hoàn thiện các thông tin chính xác của thí sinh dự thi theo yêu cầu tại website. Phần địa chỉ thí sinh ghi rõ đơn vị(lớp)/ Trường Đại học Tân Trào.

- Thí sinh dự thi có thể tham gia làm bài dự thi nhiều lần.

4. Thời gian thi

Cuộc thi được thực hiện thành 04 đợt độc lập. Kết thúc mỗi đợt thi, Ban tổ chức có tổng kết và trao giải:

- Cuộc thi lần thứ nhất: tổ chức trong thời gian từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

- Cuộc thi lần thứ hai: tổ chức trong thời gian từ ngày 01/8/2017 đến ngày 30/9/2017.

- Cuộc thi lần thứ ba: tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017.

- Cuộc thi lần thứ tư: tổ chức trong thời gian từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

5. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng theo Công văn số 2506/TL-BTC của Bộ Tư pháp ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017. Giải thưởng mỗi cuộc thi gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

- Giải nhất: 1.000.000 đồng/ giải.

- Giải nhì: 7.00.000 đồng/ giải.

- Giải ba: 5.00.000 đồng/ giải.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với Bộ môn Lý luận chính trị hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt 04 đợt thi; tổng hợp, báo cáo số lượng, kết quả các cá nhân tham gia 04 đợt thi.

2. Trưởng các đơn vị khoa, phòng, trung tâm, bộ môn tổ chức quán triệt kế hoạch này đến cán bộ, giảng viên, người học trong đơn vị cùng thực hiện.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (b/c);

- Trưởng khoa, phòng,

Trung tâm, bộ môn (t/h);

- Lưu VT, TTr-PC.

 

    

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS, TS Nguyễn Bá Đức