Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Hội đồng Trường Đại học Tân Trào, Đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030