Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2019 - 2021
 

CĐ VIÊN CHỨC TỈNH TUYÊN QUANG

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/QĐ-CĐ

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân

 Trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2019-2021

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ kết quả bầu cử Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2019-2021 tại Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động ngày 27/12/2018 và kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân tại phiên họp Ban Chấp hành Công đoàn ngày 02/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận kết quả bầu cử Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm các ông/bà có tên sau:

       1. Ông Trần Quang Huy

       2. Bà Trần Thị Bình

       3. Bà Đàm Thị Thanh Thủy

       4. Bà Hà Thị Minh Đức

       5. Bà Lê Kim Anh

- Trưởng ban

- Phó Trưởng ban

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

Điều 2: Ban Thanh tra nhân dân nhà trường có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Ban theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các bộ phận có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                             

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Như điều 1 (t/h);

- Các đơn vị trong trường;

- Website trường;

- Lưu CĐ.

 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Thu Hà