Quyết định công nhận kết quả phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 894/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả phân loại công chức,

viên chức và người lao động năm 2017

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 790/QĐ-ĐHTTr ngày 23/11/2017 Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Trường Đại học Tân Trào;

Căn cứ Quy định phân cấp quản lý viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện văn bản số 699/SNV-CCVC ngày 11/12/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp xét phân loại công chức, viên chức năm 2017 của Trường Đại học Tân Trào ngày 13/12/2017;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả phân loại công chức, viên chức cho 195 cá nhân như sau:

- 01 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 78 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 92 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- 14 viên chức hoàn thành nhiệm vụ;

- 30 viên chức không phân loại.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Nhà trường;

- Như điều 2 (t/h);

- Lưu: VT, TCCT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

PGS.TS Nguyễn Bá Đức