Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, Trường Đại học Tân Trào