Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2016
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 666/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tuyên Quang,  ngày  27  tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ - ĐHTTr ngày 21/8/2017 của Trường Đại học Tân Tràovề việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 tại Báo cáo số 01/BC-HĐTD ngày 22/9/2017 về kết quả xét tuyển viên chức năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào Trường Đại học Tân Trào đối với 05 thí sinh đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2016.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng bố trí cán bộ hướng dẫn tập sự đối với các thí sinh trúng tuyển phải thực hiện chế độ tập sự.

- Phòng Tổ chức - Chính trị tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường thực hiện việc ký hợp đồng làm việc đối với thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ  Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo trường;

- Nh­ư điều 3 (T/h);

- L­ưu VT - TCCT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức