Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019
 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa     

- Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019 (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

 - Thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào phát triển kinh tế - xã hội,  đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tôn vinh tổ chức, cá nhân có giải pháp hữu ích, sáng tạo nổi bật, đem lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cho cơ quan, đơn vị, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Cơ quan chỉ đạo, tổ chức

1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

2. Cơ quan chủ trì và thường trực Hội thi:  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội tỉnh).

3. Các cơ quan phối hợp chính:

-  Sở Khoa học và Công nghệ.

-  Sở Giáo dục và Đào tạo

-  Liên đoàn lao động tỉnh.

-  Hội Nông dân tỉnh.

-  Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

-  Báo Tuyên Quang

 -  Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Các công trình, giải pháp kỹ thuật (gọi chung là giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp) dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo. 

Điều 4. Đối tượng dự thi

1.Mọi cá nhân người Tuyên Quang ở trong và ngoài tỉnh (kể cả ở nuớc ngoài), người tỉnh ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Tuyên Quang không phân biệt lứa tuổi có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra, áp dụng tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi, trừ các giải pháp đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam hoặc đã đạt giải thưởng trong các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trước đây.

2. Mọi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức) có giải pháp kỹ thuật áp dụng tại tỉnh Tuyên Quang  đều có quyền đứng tên tham gia Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi đó. Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Có tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp dự thi có sự cải tiến mới so với các giải pháp đã có ở Việt Nam hoặc có ý tưởng mới; giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

2. Có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng trong thực tiễn; giải pháp đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng rộng rài trong thực tiễn, điều kiện Việt Nam.

3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật – xã hội cao hơn so với giải pháp đang được áp dụng trong điều kiện tương tự ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

I.Hồ sơ dự thi gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi

2. Bản mô tả giải pháp dự thi

3.Toàn văn giải pháp dự thi

4.Tài liệu khác (nếu có).

II.Yêu cầu chi tiết của hồ sơ

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi;

- Tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi cư trú (nếu dự thi với tư cách cá nhân);

- Địa chỉ nơi làm việc;

- Điện thoại liên hệ, Email (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi gồm:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp kỹ thuật đó;

- Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi: Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi. Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của giải pháp dự thi; đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc có những sáng tạo hoàn toàn mới.

Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn hoặc đã được chứng minh sẽ áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Ý kiến đánh giá của hội đồng khoa học các cấp hoặc của người sử dụng giải pháp (nếu có);

Hiệu quả kinh tế: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế khi áp dụng giải pháp (nếu cải tiến thì so với các giải pháp cũ hoặc giải pháp tương tự đã có ở Việt Nam). Ý kiến đánh giá của hội đồng khoa học các cấp hoặc của người sử dụng giải pháp (nếu có);

Hiệu quả kỹ thuật: Thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó. Ý kiến đánh giá của hội đồng khoa học các cấp hoặc của người sử dụng giải pháp (nếu có);

Hiệu quả xã hội: Cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Ý kiến đánh giá của hội đồng khoa học các cấp hoặc của người sử dụng giải pháp (nếu có);

Lưu ý: Bản mô tả giải pháp dự thi có thể kèm theo sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, video, các tính toán minh họa và các tài liệu có liên quan khác như đĩa CD, DVD… các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

3. Toàn văn Giải pháp dự thi:

Toàn văn giải pháp dự thi cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp đó. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác. Các tài liêu cần trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

Điều 7. Nộp và nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi làm thành 2 bộ, đựng trong phong bì dán kín nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019”. (Khuyến khích các tổ chức, cá nhân gửi kèm theo bản điện tử);

2. Nơi nhận hồ sơ, giải pháp dự thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 215 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0207. 3818116. Email: lienhiephoitq@gmail.com

3. Thời gian nhận, xét duyệt và trao thưởng Hội thi:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến 17h00 ngày 25/7/2019;

- Chấm các giải pháp dự thi cấp tỉnh: Từ 26/7/2019 đến ngày 5/8/2019;

- Đăng ký giải pháp tham dự Hội thi cấp Trung ương: Trước ngày 20/8/2019;

- Lễ công bố và trao giải cấp tỉnh: Tháng 11/2019.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 3 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức thành lập.

Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá và xếp loại giải pháp dự thi bằng phương pháp cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi quy định.

Điều 9. Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi gồm (tối đa):

- 01 giải nhất, trị giá 4.500.000 đồng.

- 02 giải nhì, trị giá mỗi giải 3.500.000 đồng.

- 03 giải ba, trị giá mỗi giải 2.500.000 đồng.

- 06 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 1.500.000 đồng.

Các giải pháp được Hội đồng giám khảo đánh giá đạt từ giải ba cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban tổ chức lựa chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).

Các tác giả đoạt giải cấp tỉnh được nhận Giấy chứng nhận của Ban tổ chức và tiền thưởng theo quy định. Giải pháp đoạt giải khuyến khích trở lên tại Hội thi toàn quốc sẽ được Ban tổ chức đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen;

Ban tổ chức Hội thi sẽ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến và tổ chức Hội thi; cho các tác giả và tập thể tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đoạt giải cao.

Điều 10. Kinh phí của Hội thi:

1.Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước cấp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  để tổ chức Hội thi trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

- Tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc triển khai các hoạt động của Hội thi;

- Hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo;

- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải; chi khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Chi phí tham gia Hội thảo khoa học và đi nhận giải thưởng ở trong nước và quốc tế.

Điều 11. Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Khi tác giả có yêu cầu hoặc Ban tổ chức Hội thi thấy giải pháp cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì Ban tổ chức Hội thi sẽ hướng dẫn cho người dự thi làm thủ tục để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Các giải pháp chỉ được bảo hộ nếu đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày Ban Tổ chức Hội thi công bố giải thưởng.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều khoản nào chưa hợp lý, Thường trực Hội thi trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

                                                                                                 TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI
                                                                                                          TRƯỞNG BAN

                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                            Giang Văn Huỳnh
                                                                           Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh